تجهیزات جانبی

CONNECTOR-CR46
0 رای دهی
connector-ts -cr01
0 رای دهی
35،000 تومان
connector TS (JJ-01B)
0 رای دهی
73،000 تومان
CONNECTOR-CR15
0 رای دهی
30،000 تومان
connector-jj11
0 رای دهی
31،000 تومان
connector -jj10
0 رای دهی
31،000 تومان
CONNECTOR-CR20
0 رای دهی
35،000 تومان
connector-cr58
0 رای دهی
CONNECTOR-SHOR
0 رای دهی
CONNECTOR-CR25
0 رای دهی
CONNECTOR-XLR
0 رای دهی
SPEAKER STAND
0 رای دهی
LOUDSPIKIR-STANDWALL
0 رای دهی
85،000 تومان
MICROPHONE STAND-750
0 رای دهی
MICROPHONE STAND-751
0 رای دهی
MICROPHONE STAND-201
0 رای دهی
MICROPHONE BASE-211
0 رای دهی
KABEL-PROEL
0 رای دهی
850،000 تومان
CABLE-FAV
0 رای دهی