اگر درگیر انتخاب آمپلی فایر سیستم صوت هستید این مطلب اطلاعات مفیدی در اختیار شما قرار میدهد؛در این مقاله مهمترین نکات را در قالب راهنمای خرید آمپلی فایر ذکر کرده ایم.

آمپلی فایر به عنوان دستگاه تقویت صوت در انواع مختلف وجود دارد؛ در این مطلب با توضیح عملکرد آمپلی فایر و پاور آمپلی فایر، نکات فنی را در خصوص انواع مختلف آن ذکر کرده ایم.