منبع تغذیه جهت کنترل، مدیریت، پشتیبانی و ایجاد رابطه بین میکروفن های کنفرانس استفاده میشود.