شبکه صدا و تصویر فلسفی با همراهی قویترین و فنی ترین تیم تجهیز، عالیترین خدمات را در زمینه تجهیز سالن کنفرانس ارائه میدهد.

در این راستا ابتدا سالن مورد نظر توسط کارشناس مربوطه بازدید میشود؛ سپس با در نظر گرفتن نیاز و خواسته ی متقاضی نقشه ی اولیه سالن تهیه شده و جانمایی سیستم کنفرانس انجام میشود. در مرحله بعد، سیستم مناسب با سالن تعیین شده و به استحضار متقاضی میرسد. پس از بررسی دو جانبه و تبادل نظر در این رابطه، تصمیم و توافق نهایی گرفته شده و قرارداد همکاری در قالب فاکتور و ضمانت کاری منعقد میشود.

نه تنها مرحله تجهیز بلکه پس از آن یعنی خدمات پس از فروش را نیز تضمین میدهیم. در این راستا کارنامه پربار و چشمگیری از خود به جا  گذاشته ایم چرا که عمده فعالیت ما در این حوزه مربوط به تجهیز سالن کنفرانس اماکن دولتی میباشد. مججموعه صوتی فلسفی با به کارگیری جدیدترین سیستم های صوتی و تصویری اعم از میکروفن های کنفرانس، ویدئو پروژکتور و پرده نمایش، اتاق کنترل و انواع رک مکان مورد را مطابق استاندارد مد نظر سفارش دهنده مجهز میکنیم. کارنامه کاری ما اعتبار و افتخار ماست. با ما تماس بگیرید.