تجهیزات جانبی

CONNECTOR
0 رای دهی
CONNECTOR-CR46
0 رای دهی
25،700 تومان
connector-ts -cr01
0 رای دهی
50،512 تومان
connector TS (JJ-01B)
0 رای دهی
98،560 تومان
CONNECTOR-CR15
0 رای دهی
44،352 تومان
connector-jj11
0 رای دهی
45،900 تومان
connector -jj10
0 رای دهی
50،512 تومان
CONNECTOR-CR20
0 رای دهی
50،512 تومان
connector-cr58
0 رای دهی
50،512 تومان
CONNECTOR-SHOR
0 رای دهی
CONNECTOR-CR25
0 رای دهی
CONNECTOR-XLR
0 رای دهی
SPEAKER STAND
0 رای دهی
322،000 تومان
LOUDSPIKIR-STANDWALL
0 رای دهی
161،000 تومان
MICROPHONE STAND-750
0 رای دهی
MICROPHONE STAND-751
0 رای دهی
1،188،800 تومان
MICROPHONE STAND-201
0 رای دهی
258،700 تومان
MICROPHONE BASE-211
0 رای دهی
437،300 تومان
KABEL-PROEL
0 رای دهی
960،900 تومان
CABLE-FAV
0 رای دهی
2،279،200 تومان