تجهیزات جانبی

CONNECTOR
0 رای دهی
CONNECTOR-CR46
0 رای دهی
25،700 تومان
connector-ts -cr01
0 رای دهی
45،900 تومان
connector TS (JJ-01B)
0 رای دهی
89،600 تومان
CONNECTOR-CR15
0 رای دهی
40،300 تومان
connector-jj11
0 رای دهی
45،900 تومان
connector -jj10
0 رای دهی
45،900 تومان
CONNECTOR-CR20
0 رای دهی
36،900 تومان
connector-cr58
0 رای دهی
45،900 تومان
CONNECTOR-SHOR
0 رای دهی
CONNECTOR-CR25
0 رای دهی
CONNECTOR-XLR
0 رای دهی
SPEAKER STAND
0 رای دهی
LOUDSPIKIR-STANDWALL
0 رای دهی
95،000 تومان
MICROPHONE STAND-750
0 رای دهی
MICROPHONE STAND-751
0 رای دهی
1،080،000 تومان
MICROPHONE STAND-201
0 رای دهی
235،000 تومان
MICROPHONE BASE-211
0 رای دهی
397،000 تومان
KABEL-PROEL
0 رای دهی
873،600 تومان
CABLE-FAV
0 رای دهی
2،072،000 تومان