تجهیزات سالن کنفرانس

CAMERA-AHD-2MP
0 رای دهی
CAMERA-AHD-5MP
0 رای دهی
CAMERA-FAV-9160F2
0 رای دهی
CAMEAR-PANASONIC-AWHE40SCAMEAR-PANASONIC-AWHE40S
0 رای دهی
CAMERA-MEDIA-20X
0 رای دهی
CAMERA-MEDIA-30X
0 رای دهی
CAMERA FOR CONFERENCE SYSTEM-MEDIA-K160F2
0 رای دهی
Simultaneous-translation-r
0 رای دهی
FEEDBACK SUPPRESSOR-FAV-F7220
0 رای دهی
FEEDBACK SUPPRESSOR-FAV-F7240
0 رای دهی
CONTROLLER&CONFERENCE-SYSTTEM-FAV-F91610
0 رای دهی
CONTROLLER&CONFERENCE SYSTEM- FAV-F9170
0 رای دهی
CONTROLLER&CONFERENCE SYSTTEM-FAV-F9160
0 رای دهی
CONTROLLER & CONFERENCE SYSTTEM-MEDIA-  MC9160 . 1 CONTROLLER & CONFERENCE SYSTTEM-MEDIA-  MC9160 . 1
0 رای دهی
controller&conference system-MEDIA-A200Mcontroller&conference system-MEDIA-A200M
0 رای دهی
CONTROLLER&CONFEREENCE SYSTEM-AKG-A300M CONTROLLER&CONFEREENCE SYSTEM-AKG-A300M
0 رای دهی
CONFERENCE SYSTEM CONTROLLER-TOA-TS770CONFERENCE SYSTEM CONTROLLER-TOA-TS770
0 رای دهی
Power supply system FAV wireless conference model model F-880Power supply system FAV wireless conference model model F-880
0 رای دهی
CONFERENCE-SYSTTEM--MEDIA--K-1682-CD
0 رای دهی
MICROPHONE&CONFERENCE SYSTEM-AKG- A290
0 رای دهی
MICROPHONE-CONFERENCESYSTTEM-FAV-MC9189C&D
0 رای دهی
MICROPHONE-CONFERENCESYSTTEM-FAV-F-881
0 رای دهی
CONFERENCE SYSTEM- AKG-A483
0 رای دهی
MICROPHONE&CONFERENCE SYSTEM-AKG-A390
0 رای دهی
صفحه 1 از 2