ترجمه همزمان

Simultaneous-translation-r
0 رای دهی
Simultaneous-translation-t
0 رای دهی