مدیر فروش:امیر فلسفی
مدیر فروش:امیر فلسفی
مدیرپروژه:ایمان فلسفی
مدیرپروژه:ایمان فلسفی
کارشناس فروش: مهرزاد قاجار
کارشناس فروش: مهرزاد قاجار
مسئول روابط عمومی و محتواساز:مریم صداقت
مسئول روابط عمومی و محتواساز:مریم صداقت
مسئول روابط عمومی:محبوبه بمانی
مسئول روابط عمومی:محبوبه بمانی
مسئول پروژه:محمد مظفری
مسئول پروژه:محمد مظفری
مجری پروژه:ایمان سهرابی
مجری پروژه:ایمان سهرابی
تکنسین پروژه:بهروز حقوقی
تکنسین پروژه:بهروز حقوقی
مجری پروژه:خسرو نسوری
مجری پروژه:خسرو نسوری
مسئول انبار: نوید مرادی
انباردار: سیروس پالیزنیا منصوری