تجهیزات آمفی تئاتر و سینما

ESPLITER-HDMI-1&2ESPLITER-HDMI-1&2
0 رای دهی
SPLITER-1&4HDSPLITER-1&4HD
0 رای دهی
SPLITER-1&8HDSPLITER-1&8HD
0 رای دهی
تصویری قرار داده نشده است اکستندر FAV مدل F910
0 رای دهی
تصویری قرار داده نشده است اکستندر HD -150
0 رای دهی
Extender60Extender60
0 رای دهی
LOUDSPEAKER-ACTIVE-JBL-EON610  LOUDSPEAKER-ACTIVE-JBL-EON610
0 رای دهی
18،200،000 تومان
LOUDSPEAKER-ACTIVE-JBL-EON 612 LOUDSPEAKER-ACTIVE-JBL-EON 612
0 رای دهی
20،180،000 تومان
LOUDSPEAKER-ACTIVE-JBL-EON615 LOUDSPEAKER-ACTIVE-JBL-EON615
0 رای دهی
22،000،000 تومان
LOUDSPEAKER-JBL-IRX108BTLOUDSPEAKER-JBL-IRX108BT
0 رای دهی
12،500،000 تومان
LUODSPEAKER-JBL-IRX112LUODSPEAKER-JBL-IRX112
0 رای دهی
17،000،000 تومان
LOUDSPEAKER-ACTIVE-JBL-PRX812 LOUDSPEAKER-ACTIVE-JBL-PRX812
0 رای دهی
41،400،000 تومان
LOUDSPEAKER-ACTIVE-JBL-PRX815 LOUDSPEAKER-ACTIVE-JBL-PRX815
0 رای دهی
45،800،000 تومان
LOUDSPEAKER-ACTIVE-JBL-PRX825 LOUDSPEAKER-ACTIVE-JBL-PRX825
0 رای دهی
59،700،000 تومان
LOUDSPEAKER-ACTIVE-JBL-PRX835 LOUDSPEAKER-ACTIVE-JBL-PRX835
0 رای دهی
59،700،000 تومان
LOUDSPEAKER-LINEARRAY-JBL-VRX932LAPLOUDSPEAKER-LINEARRAY-JBL-VRX932LAP
0 رای دهی
102،400،000 تومان
LOUDSPEAKER-ACTIVE-MEDIA-BM11-15ALOUDSPEAKER-ACTIVE-MEDIA-BM11-15A
0 رای دهی
LOUDSPEAKER-ACTIVE-MEDIA-BP16-12A14LOUDSPEAKER-ACTIVE-MEDIA-BP16-12A14
0 رای دهی
10،752،000 تومان
LOUDSPEAKER-ACTIVE-MEDIA-BP16-15A14LOUDSPEAKER-ACTIVE-MEDIA-BP16-15A14
0 رای دهی
15،338،400 تومان
LOUDSPEAKER-PASSIVE-FBT-EVO2MAXX2LOUDSPEAKER-PASSIVE-FBT-EVO2MAXX2
0 رای دهی
LOUDSPEAKER-PASSIVE-FBT-EVO2MAXX6LOUDSPEAKER-PASSIVE-FBT-EVO2MAXX6
0 رای دهی
LOUDSPEAKER-PASSIVE-FBT-J15LOUDSPEAKER-PASSIVE-FBT-J15
0 رای دهی
LOUDSPEAKER-PASSIVE-FBT-PROMAXX12LOUDSPEAKER-PASSIVE-FBT-PROMAXX12
0 رای دهی
LOUDSPEAKER-PASSIVE-FBT-VERVE12LOUDSPEAKER-PASSIVE-FBT-VERVE12
0 رای دهی
صفحه 1 از 8