تجهیزات آمفی تئاتر و سینما

ESPLITER-HDMI-1&2ESPLITER-HDMI-1&2
SPLITER-1&4HDSPLITER-1&4HD
SPLITER-1&8HDSPLITER-1&8HD
تصویری قرار داده نشده است اکستندر FAV مدل F910
تصویری قرار داده نشده است اکستندر HD -150
Extender60Extender60
LOUDSPEAKER-ACTIVE-JBL-EON610  LOUDSPEAKER-ACTIVE-JBL-EON610
44،000،000 تومان
LOUDSPEAKER-ACTIVE-JBL-EON 612 LOUDSPEAKER-ACTIVE-JBL-EON 612
48،900،000 تومان
اتمام موجودی
LOUDSPEAKER-ACTIVE-JBL-EON615 LOUDSPEAKER-ACTIVE-JBL-EON615
LOUDSPEAKER-JBL-IRX108BTLOUDSPEAKER-JBL-IRX108BT
32،500،000 تومان
LUODSPEAKER-JBL-IRX112LUODSPEAKER-JBL-IRX112
42،000،000 تومان
LOUDSPEAKER-ACTIVE-JBL-PRX812 LOUDSPEAKER-ACTIVE-JBL-PRX812
99،000،000 تومان
LOUDSPEAKER-ACTIVE-JBL-PRX815 LOUDSPEAKER-ACTIVE-JBL-PRX815
110،000،000 تومان
LOUDSPEAKER-ACTIVE-JBL-PRX825 LOUDSPEAKER-ACTIVE-JBL-PRX825
143،000،000 تومان
LOUDSPEAKER-ACTIVE-JBL-PRX835 LOUDSPEAKER-ACTIVE-JBL-PRX835
143،000،000 تومان
LOUDSPEAKER-LINEARRAY-JBL-VRX932LAPLOUDSPEAKER-LINEARRAY-JBL-VRX932LAP
300،000،000 تومان
اتمام موجودی
LOUDSPEAKER-ACTIVE-MEDIA-BM11-15ALOUDSPEAKER-ACTIVE-MEDIA-BM11-15A
اتمام موجودی
LOUDSPEAKER-ACTIVE-MEDIA-BP16-12A14LOUDSPEAKER-ACTIVE-MEDIA-BP16-12A14
LOUDSPEAKER-ACTIVE-MEDIA-BP16-15A14LOUDSPEAKER-ACTIVE-MEDIA-BP16-15A14
35،200،000 تومان
YAMAHA-NS-AW294YAMAHA-NS-AW294
LOUDSPEAKER-PASSIVE-FBT-EVO2MAXX2LOUDSPEAKER-PASSIVE-FBT-EVO2MAXX2
LOUDSPEAKER-PASSIVE-FBT-EVO2MAXX6LOUDSPEAKER-PASSIVE-FBT-EVO2MAXX6
LOUDSPEAKER-PASSIVE-FBT-J15LOUDSPEAKER-PASSIVE-FBT-J15
LOUDSPEAKER-PASSIVE-FBT-PROMAXX12LOUDSPEAKER-PASSIVE-FBT-PROMAXX12
صفحه 1 از 7