تجهیزات سالن کنفرانس

AMPLIFIER-FAV-STE120AMPLIFIER-FAV-STE120
AMPLIFIER-FAV-STE350AMPLIFIER-FAV-STE350
AMPLIFIER-FAV-STE650AMPLIFIER-FAV-STE650
اتمام موجودی
AMPLIFIER-THUNDER-TE660PAAMPLIFIER-THUNDER-TE660PA
AMPLIFIER-THUNDER-TE680AMPLIFIER-THUNDER-TE680
AMPLIFIER-THUNDER-TE1000AMPLIFIER-THUNDER-TE1000
اتمام موجودی
AMPLIFIER-THUNDER-TE420AMPLIFIER-THUNDER-TE420
اتمام موجودی
AMPLIFIER-THUNDER-TE430AMPLIFIER-THUNDER-TE430
AMPLIFIER-THUNDER-TE460AMPLIFIER-THUNDER-TE460
AMPLIFIER-THUNDER-TE640
اتمام موجودی
AMPLIFIER-THUNDER-TE440PAAMPLIFIER-THUNDER-TE440PA
ESPLITER-HDMI-1&2ESPLITER-HDMI-1&2
SPLITER-1&4HDSPLITER-1&4HD
SPLITER-1&8HDSPLITER-1&8HD
تصویری قرار داده نشده است اکستندر FAV مدل F910
تصویری قرار داده نشده است اکستندر HD -150
Extender60Extender60
CAMERA-FAV-9160F2
اتمام موجودی
CAMEAR-PANASONIC-AWHE40SCAMEAR-PANASONIC-AWHE40S
CAMERA-AHD-2MP
CAMERA-AHD-5MP
CAMERA-MEDIA-20X
CAMERA-MEDIA-30X
اتمام موجودی
CAMERA FOR CONFERENCE SYSTEM-MEDIA-K160F2
صفحه 1 از 6