باند اکتیو (ACTIVE LOUDSPEAKER) به باندی اطلاق میشود که دارای آمپلی فایر داخلی است. به عبارت دیگر باند اکتیو برای تقویت و تولید صوت نیازی به اتصال به آمپلی فایر خارجی ندارد

باند 3WAY شامل باندهایی با سه سیستم فرکانس جداگانه است. در باندهای 3WAY سه درایور ووفر، تویتر و میدرنج وجود دارد

باند پسیو (PASSIVE LOUDSPEAKER) را به بیان ساده میتوان باندی فاقد آمپلی فایر داخلی دانست.  به عبارت دیگر باند پسیو برای تقویت و تولید صوت نیاز به یک آمپلی فایر خارجی دارد.

باند 2WAY به باندهایی با سیستم فرکانس جداگانه گفته میشود. باند 2WAY شامل دو درایور جداگانه برای تولید صدا میباشد؛

صفحه 1 از 2