میکروفن کنفرانس همانطور که از نامش پیداست میکروفنی است که مخصوص سالنهای کنفرانس طراحی و تولید میشود.

در میکروفن، الگوی قطبی همه جهته (Omnidirectional) باعث خروجی یا حساسیت برابر در تمام زوایای میکروفن میشود.

در میکروفن، الگوی قطبی کاردیوید (Cardioid) به شکل یک منحنی مسطح قلب مانند است که حول محیط یک دایره فرضی میچرخد.

میکروفن دو جهتی (Bi-directional) به میکروفنی با الگوی قطبی یا گیرایی از دو جهت گفته میشود؛ یعنی میکروفنی که صدا را از دو سمت رو به رو و پشت دریافت میکند.

در میکروفنی با الگوی قطبی سوپر کاردیوید (Supercardioid) الگوی گیرایی تا حدودی باریکتر از الگوی گیرایی میکروفن کاردیوید میباشد.میکروفن سوپرکاردیوید تا حدودی نسبت به منبع صدای قرار گرفته

الگوی قطبی میکروفن  یا به اصطلاح الگوی گیرایی میکروفن (Polar Pattern)  نشان دهنده ی حساسیت میکروفن نسبت به صدای دریافتی از زوایا مختلف تا مرکز میکروفن است.

صفحه 1 از 2