میکروفن کنفرانس همانطور که از نامش پیداست میکروفنی است که مخصوص سالنهای کنفرانس طراحی و تولید میشود.

در میکروفن، الگوی قطبی همه جهته (Omnidirectional) باعث خروجی یا حساسیت برابر در تمام زوایای میکروفن میشود.

میکروفن دو جهتی (Bi-directional) به میکروفنی با الگوی قطبی یا گیرایی از دو جهت گفته میشود؛ یعنی میکروفنی که صدا را از دو سمت رو به رو و پشت دریافت میکند.

در میکروفنی با الگوی قطبی سوپر کاردیوید (Supercardioid) الگوی گیرایی تا حدودی باریکتر از الگوی گیرایی میکروفن کاردیوید میباشد.

صفحه 1 از 3